top of page

Generalforsamlingsreferat for 2021

 

Referat af ordinær generalforsamling i Team Rudersdal

 

torsdag, den 30. marts 2021
(”papirsgeneralforsamling”)

 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder redegørelse for aktuelle støttede aktiviteter.

3. Aflæggelse af årsrapport, godkendelse heraf samt beslutning om decharge for bestyrelsen.

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af medlemskontingent for 2022.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af revisor samt forslag om fremtidig review i stedet for revision.

7. Forslag fra bestyrelsen vedrørende fremtidig uddeling af elitestøtte i samarbejde med Ruders-dal Kommune.

 

Ad 1 Valg af dirigent.

Foreningens formand, Lars Hilliger fungerede som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var gyldig indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende.

 

Ad 2 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder redegørelse for aktuelle støttede aktiviteter.

Punktet udskudt til kommende medlemsarrangement

 

Ad 3 Aflæggelse af årsrapport, godkendelse heraf samt beslutning om decharge for bestyrelsen.

Da der ikke var indkommet kommentarer eller spørgsmål til årsrapporten, blev denne efterfølgende anset for godkendt af generalforsamlingen, ligesom beslutning om decharge for bestyrelsen blev konstateret vedtaget.

 

Ad 4 Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af medlemskontingent 2022.

Bestyrelsen fremlagde forslag om fastholdelse af størrelsen af foreningens kontingent på kr. 15.000,00 + moms med virkning pr. 1. januar 2022.

Da der ikke var indkommet kommentarer eller spørgsmål, blev forslaget om kontingentstørrelsen for 2022 herefter anset som vedtaget af generalforsamlingen. 2.

 

Ad 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslog genvalg af den siddende bestyrelse samt nyvalg af Claus Reinholdt Campeotto.

Da der ikke var modtaget kommentarer eller yderligere kandidater, blev forslaget anset for vedtaget, således at foreningens bestyrelse består af:

Peter Lind,

Jens Just,

Claus Reinholdt Campeotto, og

Lars Hilliger.

 

Ad 6 - Valg af revisor samt forslag om fremtidig review i stedet for revision.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Lise Anemone Andersen, Anemone Revision, som Team Rudersdals revi-sor, idet det samtidig blev foreslået, at foreningens årsrapport fremover skal underkastes review i stedet for egentlig revision.

Da der ikke var indkommet kommentarer eller spørgsmål, blev begge forslag anset for vedtaget.

 

Ad 7 - Forslag fra bestyrelsen vedrørende fremtidig uddeling af elitestøtte i samarbejde med Rudersdal Kommune.

 

Bestyrelsen anmodede generalforsamlingen om at stemme for nedenstående forslag:

”Bestyrelsen foreslår, at foreningens uddeling til eliteidrætten fortsat og indtil videre sker i samarbejde med Rudersdal Kommune.”

Da der ikke var indkommet kommentarer eller spørgsmål, blev forslaget anset for vedtaget af generalfor-samlingen.

 

---oo0oo---

 

Da der herefter ikke var flere punkter til behandling afsluttedes generalforsamlingen.

Som dirigent:

Lars Hilliger

 

-oo0oo-

 

TEAM RUDERSDAL - Når et eksklusivt forretningsnetværk giver dig og din virk-somhed overskud til eliteidrætsstøtte og spændende oplevelser.

bottom of page