Vedtægter for Team Rudersdal

Foreningens navn

§ 1

Foreningens navn er Team Rudersdal.

Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune.


Foreningens formål

§ 2

Team Rudersdals formål er at fremme og styrke eliteidrætten i Rudersdal ved at formidle økonomisk støtte til konkrete eliteidrætsprojekter.

Endvidere er det Team Rudersdals formål gennem foreningens virke at udvikle et gensidigt erhvervs- og forretningsrelateret kontaktnet mellem foreningens medlemmer og derved være medvirkende til fortsat at udvikle og profilere Rudersdal som en stærk erhvervsby.

Dernæst er det Team Rudersdals formål at tilbyde medlemmerne fordelagtige sponsorvilkår samt øvrig erhvervsmæssig profilering.

Endelig har Team Rudersdal til formål at tilbyde medlemmerne attraktive medlemsarrangementer.


 
Medlemskab

§ 3

Som medlem kan optages erhvervsvirksomheder, foreninger, institutioner og enkeltpersoner, der yder det af generalforsamlingen fastsatte medlemskontingent.

Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat med angivelse af navn, kontaktperson, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse, samt indbetaling af medlemskontingent.

Ved indmeldelse i løbet af et regnskabsår betales alene forholdsmæssigt kontingent for den resterende del af året, når dette skønnes rimeligt af bestyrelsen.


Udmeldelse

§ 4

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretariat og kan alene finde sted med fire ugers varsel til udgangen af et regnskabsår.

Er et medlem i restance med kontingent, kan bestyrelsen efter forudgående skriftligt varsel på minimum to uger slette vedkommende som medlem, hvorefter nyt medlemskab i foreningen ikke kan opnås, forinden restancen er betalt.

Et medlems udtræden af foreningen sker uden krav på refusion af kontingent eller andre ydelser samt uden udbetaling af andel af foreningens formue.

Et medlem kan i øvrigt ekskluderes af foreningen, når minimum 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.


Generalforsamling

§ 5

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes i marts måned.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent. 

  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder redegørelse for aktuelle støttede aktiviteter. 

  3. Aflæggelse af årsrapport, godkendelse heraf samt beslutning om decharge for bestyrelse.

  4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår. 

  5. Forslag fra medlemmer. 

  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer. 

  7. Valg af revisor.

  8. Eventuelt. 

Forslag fra medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling skal være modtaget hos foreningens sekretariat senest den 15. februar.

Bestyrelsen er forpligtet til snarest muligt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst ¼ af foreningens medlemmer fremkommer med skriftlig anmodning herom indeholdende redegørelse for hvilke punkter, der ønskes behandlet. Endvidere kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den anser det for ønskeligt.

Generalforsamlinger indkaldes med minimum 14 dages varsel ved annoncering i Rudersdal Avis samt ved brev til foreningens medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, herunder eventuelle indkomne forslag.


§ 6

Adgang til og stemmeret på generalforsamlinger har foreningens medlemmer, der ikke er i restance.

Derudover har bestyrelsens medlemmer, foreningens revisor samt andre rådgivere adgang til at deltage på generalforsamlinger, ligesom eventuelle gæster har adgang efter dirigentens skøn.

Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, der alene må gælde for den pågældende generalforsamling.

Alle forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hvorvidt afstemning skal ske skriftligt afgøres af dirigenten.

Til ændring af foreningens vedtægter kræves dog, at minimum 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af foreningens medlemmer, men er forslaget vedtaget med minimum 2/3 af de afgivne stemmer indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor de(t) pågældende forslag kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyntagen til antallet af repræsenterede medlemmer.


Bestyrelse

§ 7

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer valgt på foreningens ordinære generalforsamling.

Udtræder et bestyrelsesmedlem i løbet af året, kan bestyrelsen supplere sig selv blandt foreningens øvrige medlemmer. Supplering af flere end 2 bestyrelsesmedlemmer kræver indkaldelse til generalforsamling til valg af bestyrelse.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand og kasserer på sit første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller to medlemmer finder det ønskeligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

Formanden, og i dennes fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøder og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Referat af bestyrelsesmøder indføres i foreningens forhandlingsprotokol. En udskrift af referat sendes efter hvert bestyrelsesmøde til bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen er ulønnet, men er berettiget til i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp.


§ 8

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende.

Bestyrelsen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med disse vedtægter samt de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens gæld.


§ 9

Bestyrelsen afgør suverænt spørgsmål om støtte til eliteidrætsprojekter, herunder hvilke projekter der skal opfordres til at søge foreningen om støtte.


Regnskab og revision

§ 10

Foreningens regnskabsår er kalenderåret, idet foreningens første regnskabsår dog løber fra selskabets stiftelse til den 31. december 2003.

Foreningens revisor vælges af generalforsamlingen.

På foreningens ordinære generalforsamling forelægges en af bestyrelsen og revisionen underskrevet årsrapport indeholdende resultatopgørelse og balance.

Revisor skal have regnskabsmateriale tilsendt fra bestyrelsen senest fire uger før den ordinære generalforsamling.


Sekretariat

§ 11

Foreningen er berettiget til i fornødent omfang at engagere lønnet hjælp til varetagelse af foreningens sekretariatsopgaver.


Foreningens opløsning

§ 12

Varetagelse af foreningens opløsning kan kun ske, når mindst ¾ af foreningens medlemmer er repræsenteret, og vedtagelsen sker med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret ¾ af foreningens medlemmer, men er forslaget vedtaget med ¾ af de afgivne stemmer, indkaldes snarest muligt til ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med ¾ af de afgivne stemmer uden hensyntagen til antallet af repræsenterede medlemmer.

I tilfælde af opløsning skal foreningens formue tilfalde eliteidrætten i Rudersdal efter generalforsamlingens beslutning.


-oo0oo-
Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 med virkning fra den 1. januar 2007.