top of page

Generalforsamlingsreferat for 2020

 

Referat af ordinær generalforsamling i Team Rudersdal

 

Torsdag, den 17. juni 2020

(udsat fra 21. marts)

 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder redegørelse for aktuelle støttede aktiviteter.

3. Aflæggelse af årsrapport, godkendelse heraf samt beslutning om decharge for bestyrelsen.

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af medlemskontingent for 2021.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af revisor.

7. Forslag fra bestyrelsen vedrørende fremtidig uddeling af elitestøtte i samarbejde med Ruders-dal Kommune.

8. Eventuelt.

 

Ad 1 Valg af dirigent.

Foreningens formand, Lars Hilliger, bød velkommen til Team Rudersdals ordinære generalforsamling og oplyste, at bestyrelsen indstillede samme som dirigent på generalforsamlingen.

Da der ikke var andre kandidater, konstateredes Lars Hilliger valgt som dirigent.

Dirigenten gennemgik herefter formalia og konstaterede, at generalforsamlingen var gyldig indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende.

 

Ad 2 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder redegørelse for aktuelle støttede aktiviteter.

Foreningens formand Lars Hilliger fremlagde bestyrelsens beretning for 2019. 2.

 

Det oplystes i forlængelse heraf, at bestyrelsen også i 2020 fortsat vil have fokus på at forsøge at tiltrække yderligere medlemmer til foreningen i samarbejde med støttemodtagerne og de øvrige idrætsforeninger i kommunen, hvilket der allerede er sat initiativer i gang for at forsøge at sikre.

Foreningens medlemmer opfordredes i den forbindelse til også selv at have fokus på at medvirke til at medlemstallet kan vokse.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

 

Ad 3 Aflæggelse af årsrapport, godkendelse heraf samt beslutning om decharge for bestyrelsen.

Peter Lind gennemgik foreningens årsrapport.

Da der ikke var kommentarer eller spørgsmål til årsrapporten, blev denne efterfølgende anset for godkendt af generalforsamlingen, ligesom beslutning om decharge for bestyrelsen blev konstateret vedtaget.

 

Ad 4 Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af medlemskontingent 2021.

Bestyrelsen fremlagde forslag om fastholdelse af størrelsen af foreningens kontingent på kr. 15.000,00 + moms med virkning pr. 1. januar 2021.

Lars Hilliger gennemgik det fremsendte udkast til budget for 2020, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig, idet Lars Hilliger bemærkede, at der grundet de særlige forhold for året forventeligt vil ske mindre udsving.

Forslaget om budget for 2020 samt forslag om kontingentstørrelsen for 2021 blev herefter anset som enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

 

Ad 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Lars Hilliger efterspurgte eventuelle nye medlemmer til bestyrelsen, dog uden held

Bestyrelsen foreslog på den baggrund genvalg af den siddende bestyrelse.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer, således at foreningens bestyrelse består af:

Anders Kloppenborg,

Peter Lind,

Jens Just, og

Lars Hilliger.

 

Ad 6 - Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Lise Anemone Andersen, Anemone Revision, som Team Rudersdals revisor.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer. 3.

Ad 7 - Forslag fra bestyrelsen vedrørende fremtidig uddeling af elitestøtte i samarbejde med Rudersdal Kommune.

Bestyrelsen anmodede generalforsamlingen om at stemme for nedenstående forslag:

”Bestyrelsen foreslår, at foreningens uddeling til eliteidrætten fortsat og indtil videre sker i samarbejde med Rudersdal Kommune.”

 

Lars Hilliger motiverede forslaget og redegjorde kort for det igangværende samarbejde med kommunen om elitestøtten, herunder for det udviklingsarbejde har været sat i værk i samarbejde med kommunen.

Forslaget blev herefter enstemmigt og med alle stemmer godkendt af generalforsamlingen.

Ad 8 – Eventuelt

Afslutningsvis roste Lars Hilliger på bestyrelsens vegne Benny Würtz for det store og værdifulde arbejde, som Benny fortsat udfører i foreningen.

 

---oo0oo---

 

Da der herefter ikke var flere punkter til behandling, takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Som dirigent:

Lars Hilliger

 

-oo0oo-

 

TEAM RUDERSDAL - Når et eksklusivt forretningsnetværk giver dig og din virksomhed overskud til eliteidrætsstøtte og spændende oplevelser.

bottom of page