top of page

                        Generalforsamlingsreferat for 2019

 

Referat af ordinær generalforsamling i Team Rudersdal

 

                        Torsdag, den 21. marts 2019

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

 

1.    Valg af dirigent.

2.    Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år,                    herunder redegørelse for aktuelle støttede aktiviteter.

3.    Aflæggelse af årsrapport, godkendelse heraf samt beslutning om decharge        for bestyrelsen.

4.    Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af medlemskontingent for            2020.

5.    Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder fastsættelse af antallet af                bestyrelsesmedlemmer.

6.    Valg af revisor.

7.    Forslag fra bestyrelsen vedrørende fremtidig uddeling af elitestøtte i                    samarbejde med Rudersdal Kommune.

8.    Eventuelt.

 

 

Ad 1        Valg af dirigent.

 

Foreningens formand, Lars Hilliger, bød velkommen til Team Rudersdals ordinære generalforsamling og oplyste, at bestyrelsen indstillede samme som dirigent på generalforsamlingen.

 

Da der ikke var andre kandidater, konstateredes Lars Hilliger valgt som dirigent.

 

Dirigenten gennemgik herefter formalia og konstaterede, at generalforsamlingen var gyldig indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende.

 

 

Ad 2        Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år,                   herunder redegørelse for aktuelle støttede aktiviteter.

 

 

Foreningens formand Lars Hilliger fremlagde bestyrelsens beretning for 2018.

 

Det oplystes i forlængelse heraf, at bestyrelsen også i 2019 fortsat vil have fokus på at forsøge at tiltrække yderligere medlemmer til foreningen i samarbejde med støttemodtagerne og de øvrige idrætsforeninger i kommunen, hvilket der allerede er sat initiativer i gang for at forsøge at sikre.

 

Foreningens medlemmer opfordredes i den forbindelse til også selv at have fokus på at medvirke til at medlemstallet kan vokse.

 

Bestyrelsen har til brug herfor udarbejdet en folder, der informerer om foreningens virke.

 

Derudover blev der redegjort for uddelingsstøtten, herunder den uddelte ad-hoc støtte fra profileringspuljen.

 

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

 

 

Ad 3        Aflæggelse af årsrapport, godkendelse heraf samt beslutning om                         decharge for bestyrelsen.

 

Peter Lind gennemgik foreningens årsrapport.

 

Det oplystes i den forbindelse blandt andet, at uddelingsbeløbet til eliteidrætten i 2018 har udgjort et større beløb end i 2017 grundet foreningens gode økonomi.

 

Da der i øvrigt ikke var kommentarer eller spørgsmål til årsrapporten, blev denne efterfølgende anset for godkendt af generalforsamlingen, ligesom beslutning om decharge for bestyrelsen blev konstateret vedtaget.

 

 

Ad 4        Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af medlemskontingent                  2020.

 

Bestyrelsen fremlagde forslag om fastholdelse af størrelsen af foreningens kontingent på kr. 15.000,00 + moms med virkning pr. 1. januar 2020.

 

Lars Hilliger gennemgik det fremsendte udkast til budget for 2019, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig

 

Forslaget om budget for 2019 samt forslag om kontingentstørrelsen for 2020 blev herefter anset som enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

 

 

Ad 5       Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder fastsættelse af antallet                    af bestyrelsesmedlemmer.

 

Lars Hilliger efterspurgte eventuelle nye medlemmer til bestyrelsen, dog uden held

 

Bestyrelsen foreslog på den baggrund genvalg af den siddende bestyrelse.

 

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer, således at foreningens bestyrelse består af:

Timme Tvede,

Anders Kloppenborg, 

Peter Lind,

Jens Just, og

Lars Hilliger.

 

Ad 6       Valg af revisor.

 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Lise Anemone Andersen, Anemone Revision, som Team Rudersdals revisor.

 

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

 

 

Ad 7       Forslag fra bestyrelsen vedrørende fremtidig uddeling af elitestøtte i                    samarbejde med Rudersdal Kommune.

 

Bestyrelsen anmodede generalforsamlingen om at stemme for nedenstående forslag:

 

”Bestyrelsen foreslår, at foreningens uddeling til eliteidrætten fortsat og indtil videre sker i samarbejde med Rudersdal Kommune.”

 

Lars Hilliger motiverede forslaget og redegjorde kort for det igangværende samarbejde med kommunen om elitestøtten, herunder for det udviklingsarbejde har været sat i værk i samarbejde med kommunen.

 

Forslaget blev herefter enstemmigt og med alle stemmer godkendt af generalforsamlingen.

 

 

Ad 8      Eventuelt

 

Generalforsamlingen drøftede kort foreningens virke.

 

Afslutningsvis roste Lars Hilliger på bestyrelsens vegne Benny Würtz for det store og værdifulde arbejde, som Benny fortsat udfører i foreningen, samt takkede Birkerød Squash Klub for et sjovt og fysisk udfordrende ”før-arrangement” og for at have været vært for generalforsamlingen.

 

                                                           ---oo0oo---

 

 

Da der herefter ikke var flere punkter til behandling, takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

 

 

Som dirigent:

 

Lars Hilliger

bottom of page