top of page

                        Generalforsamlingsreferat for 2017

 

Referat af ordinær generalforsamling i Team Rudersdal

 

                        Torsdag, den 16 marts 2017

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

 

1.    Valg af dirigent.

2.    Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år,                    herunder redegørelse for aktuelle støttede aktiviteter.

3.    Aflæggelse af årsrapport, godkendelse heraf samt beslutning om decharge        for bestyrelsen.

4.    Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af medlemskontingent for            2018.

5.    Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder fastsættelse af antallet af                bestyrelsesmedlemmer.

6.    Valg af revisor.

7.    Forslag fra bestyrelsen vedrørende fremtidig uddeling af elitestøtte i                    samarbejde med Rudersdal Kommune.

8.    Eventuelt.

Ad 1        Valg af dirigent.

Foreningens formand, Lars Hilliger, bød velkommen til Team Rudersdals ordinære generalforsamling og oplyste, at bestyrelsen indstillede samme som dirigent på generalforsamlingen.

 

Da der ikke var andre kandidater, konstateredes Lars Hilliger valgt som dirigent.

 

Dirigenten gennemgik herefter formalia og konstaterede, at generalforsamlingen var gyldig indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende.

 

 

Ad 2        Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder redegørelse for aktuelle støttede aktiviteter.

 

 

Foreningens formand Lars Hilliger fremlagde bestyrelsens beretning for 2016.

 

Det oplystes blandt andet, at bestyrelsen i 2017 fortsat vil have fokus på at forsøge at tiltrække yderligere medlemmer til foreningen i samarbejde med støttemodtagerne og de øvrige idrætsforeninger i kommunen, hvilket der allerede er sat initiativer i gang for at forsøge at sikre.

 

Foreningens medlemmer opfordredes i den forbindelse til også selv at have fokus på at medvirke til at medlemstallet kan vokse.

 

Derudover blev der redegjort for uddelingsstøtten, herunder den uddelte ad-hoc støtte fra profileringspuljen.

 

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

 

 

Ad 3        Aflæggelse af årsrapport, godkendelse heraf samt beslutning om                         decharge for bestyrelsen.

 

Peter Lind gennemgik foreningens årsrapport.

 

Det oplystes supplerende, at der siden årsskiftet er sket en yderligere reduktion af tilgodehavender hos medlemmer/tidligere medlemmer.

 

Endvidere redegjorde bestyrelsen for, at en meget væsentlig del af administrationen i forbindelse med elitestøtten varetages af kommunen, hvilket er medvirkende til at holde foreningens administrationsudgifter nede.

 

Et medlem anbefalede, at foreningen uddelte højere beløb i elitestøtte, idet pengene gjorde mere gavn i elitemiljøerne end i foreningens kasse. Bestyrelsen udtrykte sympati for synspunktet, men understregede, at hensynet til en sund økonomi også vejer tungt.

 

Da der i øvrigt ikke var kommentarer eller spørgsmål til årsrapporten, blev denne efterfølgende anset for godkendt af generalforsamlingen, ligesom beslutning om decharge for bestyrelsen blev konstateret vedtaget.

 

 

Ad 4        Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af medlemskontingent                 2017.

 

Bestyrelsen fremlagde forslag om fastholdelse af størrelsen af foreningens kontingent på kr. 15.000,00 + moms med virkning pr. 1. januar 2018.

 

Lars Hilliger gennemgik det fremsendte udkast til budget for 2017, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig

 

Forslaget om budget for 2017 samt forslag om kontingentstørrelsen for 2018 blev herefter anset som enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

 

 

Ad 5 -      Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder fastsættelse af antallet                   af bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsen foreslog genvalg af den resterende siddende bestyrelse.

 

Da ingen yderligere kandidater meldte sig blev forslaget vedtaget enstemmigt og med alle stemmer, således at foreningens bestyrelse består af:

Lars Ole Frederiksen, 

Anders Kloppenborg, 

Peter Lind,

Jens Just, og

Lars Hilliger.

 

Ad 6 -      Valg af revisor.

 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Lise Anemone Andersen, Anemone Revision, som Team Rudersdals revisor.

 

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

 

 

Ad 7 -      Forslag fra bestyrelsen vedrørende fremtidig uddeling af elitestøtte i samarbejde med Rudersdal Kommune.

 

Bestyrelsen anmodede generalforsamlingen om at stemme for nedenstående forslag:

 

”Bestyrelsen foreslår, at foreningens uddeling til eliteidrætten fortsat og indtil videre sker i samarbejde med Rudersdal Kommune..”

 

Lars Hilliger motiverede forslaget og redegjorde kort for det igangværende samarbejde med kommunen om elitestøtten, herunder for det udviklingsarbejde har været sat i værk i samarbejde med kommunen.

 

Forslaget blev herefter enstemmigt og med alle stemmer godkendt af generalforsamlingen.

 

 

Ad 8 –     Eventuelt

 

Generalforsamlingen drøftede foreningens virke.

 

Bestyrelsen oplyste, der fra politisk side var udtrykt tilfredshed med at Rudersdal Elitestøtte i 2016 ramte bredere, herunder til fordel for talentarbejdet.

 

Bestyrelsen blev opfordret til at overveje mulighederne for forskellige kontingentstørrelser for forskellige ”medlemspakker” med henblik på at kunne tiltrække flere medlemmer, herunder større virksomheder.

 

Størrelsen af kontingentet blev drøftet, idet der blandt medlemmerne var forskellige holdninger til, hvorvidt en forhøjelse til eksempelvis kr. 20.000 + moms ville være hensigtsmæssig.

 

Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde på en reklamefolder, fysisk eller elektronisk, med henblik på at gøre hvervningsarbejdet nemmere, ligesom bestyrelsen opfordredes til at overveje en Facebook- og/eller LinkedIn-side for foreningen.

 

Afslutningsvis roste Lars Hilliger på bestyrelsens vegne Benny Würtz for det store og værdifulde arbejde, som Benny fortsat udfører i foreningen.

 

---oo0oo---

 

 

Da der herefter ikke var flere punkter til behandling, takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

 

 

Som dirigent:

 

 

Lars Hilliger

bottom of page