top of page

                        Generalforsamlingsreferat for 2016

 

Referat af ordinær generalforsamling i Team Rudersdal

 

                        Torsdag, den 10 marts 2016

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder redegørelse for aktuelle støttede aktiviteter.

3. Aflæggelse af årsrapport, godkendelse heraf samt beslutning om decharge for bestyrelse.

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af medlemskontingent for 2013.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af revisor.

7. Forslag fra bestyrelsen vedrørende fremtidig uddeling af elitestøtte i samarbejde med Rudersdal Kommune.

8. Eventuelt.

 

Ad 1 – Valg af dirigent.

Foreningens formand Lars Hilliger bød velkommen til Team Rudersdals ordinære generalforsamling og oplyste, at bestyrelsen indstillede samme som dirigent på generalforsamlingen.

Da der ikke var andre kandidater, konstateredes Lars Hilliger valgt som dirigent.

 

Dirigenten gennemgik herefter formalia og konstaterede, at generalforsamlingen var gyldig indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende.


Ad 2 - Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder redegørelse for aktuelle støttede aktiviteter.

Foreningens formand Lars Hilliger fremlagde ledelsens beretning for 2015.

Det oplystes i den forbindelse, at bestyrelsen i 2016 blandt andet vil have fokus på at forsøge at tiltrække yderligere medlemmer til foreningen i samarbejde med støttemodtagerne, hvilket der allerede er sat initiativer i gang for at forsøge at sikre.

Foreningens medlemmer opfordres i den forbindelse også selv til at have fokus på at medvirke til at medlemstallet kan vokse.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

Ad 3 - Aflæggelse af årsrapport, godkendelse heraf samt beslutning om decharge for bestyrelsen.

Peter Lind gennemgik foreningens årsrapport.

Bestyrelsen redegjorde for de tiltag, der blandt andet var sat i værk for at reducere administrationsudgifterne, ligesom baggrunden for det nedsatte medlemskontingent for 2015 blev gennemgået.

Bestyrelsen oplyste endvidere, at der siden årsskiftet er sket en yderligere reduktion af tilgodehavender hos medlemmer/tidligere medlemmer.

Et medlem anbefalde, at foreningen blev bedre til at markedsføre sig/medlemmerne i forbindelse med profileringsstøtte.

Da der i øvrigt ikke var kommentarer eller spørgsmål til årsrapporten, blev denne efterfølgende anset for godkendt af generalforsamlingen, ligesom beslutning om decharge for bestyrelsen blev konstateret vedtaget.

Ad 4 - Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af medlemskontingent 2016.

Bestyrelsen fremlagde forslag om fastholdelse af størrelsen af foreningens kontingent på kr. 15.000,00 + moms med virkning pr. 1. januar 2017.

Lars Hilliger gennemgik det fremsendte udkast til budget for 2016, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.

Forslaget om budget for 2016 samt forslag om kontingentstørrelsen for 2017 blev herefter anset som enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslog genvalg af den siddende bestyrelse.

Da ingen yderligere kandidater meldte sig blev forslaget vedtaget enstemmigt og med alle stemmer, således at foreningens bestyrelse består af:

Lars Ole Frederiksen, Robotek Gruppen A/S

Anders Kloppenborg, Birkerød Gymnasium

Peter Lind, EcoTeam

Jens Just, JT3 Klima A/S og

Lars Hilliger, Advice Advokatfirma

 

Ad 6 - Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Lise Anemone Andersen, Anemone Revision, som Team Rudersdal revisor.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 7 - Forslag fra bestyrelsen vedrørende fremtidig uddeling af elitestøtte i samarbejde med Rudersdal Kommune.

Bestyrelsen anmodede generalforsamlingen om at stemme for nedenstående forslag:

”Bestyrelsen foreslår, at foreningens uddeling til eliteidrætten fortsat og indtil videre sker i samarbejde med Rudersdal Kommune..”

Lars Hilliger motiverede forslaget og redegjorde kort for det igangværende arbejde med kommunen om elitestøtten, herunder for det udviklingsarbejde som er sat i værk i samarbejde med kommunen.

Forslaget blev herefter enstemmigt og med alle stemmer godkendt af generalforsamlingen.

Ad 8 – Eventuelt

Generalforsamlingen drøftede foreningens virke.

Afslutningsvis roste Lars Hilliger på bestyrelsens vegne Benny Würtz for det store og værdifulde arbejde, som Benny fortsat udfører i foreningen.

 ---oo0oo---
 

Da der herefter ikke var flere punkter til behandling, takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

 

Som dirigent:

 

Lars Hilliger

bottom of page