top of page

                        Generalforsamlingsreferat for 2014

 

Referat af ordinær generalforsamling i Team Rudersdal

 

                        Torsdag, den 20. marts 2014

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder redegørelse for aktuelle støttede aktiviteter.

3. Aflæggelse af årsrapport, godkendelse heraf samt beslutning om decharge for bestyrelse.

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af medlemskontingent for 2013.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af revisor.

7. Forslag fra bestyrelsen vedrørende fremtidig uddeling af elitestøtte i samarbejde med Rudersdal Kommune.

8. Eventuelt.

 

Ad 1 – Valg af dirigent.

Foreningens formand Lars Hilliger bød velkommen til Team Rudersdals ordinære generalforsamling og oplyste, at bestyrelsen indstillede samme som dirigent på generalforsamlingen.

Da der ikke var andre kandidater, konstateredes Lars Hilliger valgt som dirigent.

Dirigenten gennemgik herefter formalia og konstaterede, at generalforsamlingen var gyldig indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende.


Ad 2 - Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder redegørelse for aktuelle støttede aktiviteter.

 

Foreningens formand Lars Hilliger fremlagde ledelsens beretning for 2013.

Det oplystes i den forbindelse, at bestyrelsen i 2014 blandt andet vil have fokus på at forsøge at tiltrække yderligere medlemmer til foreningen i samarbejde med støttemodtagerne, hvilket der allerede er sat initiativer i gang for at forsøge at sikre.

Endvidere vil bestyrelsen have fokus på at styrke medlemmernes erhvervsmæssige udbytte af medlemskabet, såvel medlemmerne imellem som udadtil.

Ad 3 - Aflæggelse af årsrapport, godkendelse heraf samt beslutning om decharge for bestyrelsen.

 

Peter Lind gennemgik foreningens årsrapport.

Foranlediget af spørgsmål redegjorde formanden for, hvorfor udgifterne til foreningens golfdag grundet foreningens sponsorat af golfklubben er beskedne.

Ad 4 - Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af medlemskontingent 2013.

Bestyrelsen fremlagde forslag om fastholdelse af størrelsen af foreningens kontingent på kr. 17.500,00 + moms med virkning pr. 1. januar 2015.

Da der hverken var kommentarer eller spørgsmål, blev forslaget om kontingentstørrelsen for 2014 anset som enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Lars Hilliger gennemgik herefter det fremsendte udkast til budget for 2014, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.

 

Ad 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslog genvalg af den siddende bestyrelse, idet foreningens medlemmer samtidig blev opfordret til at overveje, hvorvidt man fremover kunne ønske at deltage i bestyrelsen.

Da ingen yderligere kandidater meldte sig blev forslaget vedtaget enstemmigt og med alle stemmer, således at foreningens bestyrelse består af:

Lars Ole Frederiksen, Robotek Gruppen A/S

Anders Kloppenborg, Birkerød Gymnasium

Peter Lind, EcoTeam

Jens Just, JT3 Klima A/S og

Lars Hilliger, Advice Advokatfirma

 

Ad 6 - Valg af revisor.

Lars Hilliger oplyste, at Henrik Agner Hansen, Deloutte, har takket nej til genopstilling.

Lars Hilliger takkede Henrik for assistancen i det forgangne år.

Bestyrelsen foreslog herefter valg af Lise Anemone Andersen, Blokken 90, 3460 Birkerød som Team Rudersdals revisor.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

 

Ad 7 - Forslag fra bestyrelsen vedrørende fremtidig uddeling af elitestøtte i samarbejde med Rudersdal Kommune.

Bestyrelsen anmodede generalforsamlingen om at stemme for nedenstående forslag:

”Bestyrelsen foreslår, at foreningens uddeling til eliteidrætten fortsat og indtil videre sker i samarbejde med Rudersdal Kommune..”

Lars Hilliger motiverede forslaget og redegjorde kort for det igangværende arbejde med elitestøtten for 2014 og oplyste, at der i den kommende tid vil ske drøftelser med kommunen om visionerne for det fremtidige samarbejde.

Forslaget blev herefter enstemmigt og med alle stemmer godkendt af generalforsamlingen.

Ad 8 – Eventuelt

Generalforsamlingen drøftede foreningens virke, herunder særligt mulighederne for at foreningens medlemmer kan få større forretningsmæssigt udbytte af medlemskabet.

Bestyrelsen oplyste, at man det kommende år ville fokusere på foreningens nuværende medlemmer og mulighederne for øget samhandel/samarbejde.

I den forbindelse ytrede de tilstedeværende støttemodtagere, at man gerne stiller sit medlemsnetværk til rådighed som målgruppe for markedsføring af foreningen og foreningens medlemmer. Bestyrelsen tilkendegav at ville arbejde videre hermed.

 ---oo0oo---
 

Da der herefter ikke var flere punkter til behandling, takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

 

Som dirigent:

 

Lars Hilliger

bottom of page