top of page

                        Generalforsamlingsreferat for 2013

 

Referat af ordinær generalforsamling i Team Rudersdal

 

                        Torsdag, den 21. marts 2013

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder redegørelse for aktuelle støttede aktiviteter.

3. Aflæggelse af årsrapport, godkendelse heraf samt beslutning om decharge for bestyrelse.

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af medlemskontingent for 2013.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af revisor.

7. Forslag fra bestyrelsen vedrørende fremtidig uddeling af elitestøtte i samarbejde med Rudersdal Kommune.

8. Eventuelt.

 

Ad 1 – Valg af dirigent.

Foreningens formand Lars Hilliger bød velkommen til Team Rudersdals ordinære generalforsamling og oplyste, at bestyrelsen indstillede samme som dirigent på generalforsamlingen.

Da der ikke var andre kandidater, konstateredes Lars Hilliger valgt som dirigent.

Dirigenten gennemgik herefter formalia og konstaterede, at generalforsamlingen var gyldig indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende.


Ad 2 - Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder redegørelse for aktuelle støttede aktiviteter.

Foreningens formand Lars Hilliger fremlagde ledelsens beretning for 2012.

Det oplystes i den forbindelse, at bestyrelsen i 2013 blandt andet vil have fokus på at forsøge af tiltrække yderligere medlemmer til foreningen i samarbejde med støttemodtagerne, hvilket der allerde er sat initiativer i gang for at forsøge at sikre.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

 

Ad 3 - Aflæggelse af årsrapport, godkendelse heraf samt beslutning om decharge for bestyrelsen.

Peter Lind gennemgik foreningens årsrapport.

Generalforsamlingen drøftede foreningens fremtidige økonomi på baggrund af medlemstallet.

Bestyrelsen redegjorde for de tiltag, der blandt andet var sat i værk for at reducere administrationsudgifterne.

Da der i øvrigt ikke var kommentar eller spørgsmål til årsrapporten, blev denne efterfølgende anset godkendt af generalforsamlingen, ligesom beslutning om decharge for bestyrelsen blev konstateret vedtaget.

 

Ad 4 - Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af medlemskontingent 2013.

Bestyrelsen fremlagde forslag om fastholdelse af størrelsen af foreningens kontingent på kr. 17.500,00 + moms med virkning pr. 1. januar 2014.

Lars Hilliger gennemgik det fremsendte udkast til budget for 2013, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.

Forslaget om kontingentstørrelsen for 2014 anset som enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Lars Hilliger oplyste, at Jens Wessberg ikke ønskede genvalg til bestyrelsen efter mange års tro deltagelse og takkede ham for det gode arbejde i bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog herefter genvalg af den resterende siddende bestyrelse.

Da ingen yderligere kandidater meldte sig blev forslaget vedtaget enstemmigt og med alle stemmer, således at foreningens bestyrelse består af:

Lars Ole Frederiksen, Robotek Gruppen A/S

Jens Wessberg, Jens Wessberg Rådgivende Ingeniørfirma ApS

Anders Kloppenborg, Birkerød Gymnasium

Peter Lind, EcoTeam

Jens Just, JT3 Klima A/S og

Lars Hilliger, Advice Advokatfirma

Ad 6 - Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog nyvalg af Peter W.Ø. Larsen, Deloitte, som Team Rudersdals revisor.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 7 - Forslag fra bestyrelsen vedrørende fremtidig uddeling af elitestøtte i samarbejde med Rudersdal Kommune.

Bestyrelsen anmodede generalforsamlingen om at stemme for nedenstående forslag:

”Bestyrelsen foreslår, at foreningens uddeling til eliteidrætten fortsat og indtil videre sker i samarbejde med Rudersdal Kommune..”

Lars Hilliger motiverede forslaget og redegjorde kort for det igangværende arbejde med elitestøtten for 2013.

Forslaget blev herefter enstemmigt og med alle stemmer godkendt af generalforsamlingen.

Ad 8 – Eventuelt

Generalforsamlingen drøftede foreningens virke.

Bestyrelsen blev desuden opfordret til at overveje, om der med udbytte kan udviklet/tilbydes associerede medlemskaber med begrænset "socialt" indhold.

Sådanne medlemskaber vil eksempelvis kunne tilbydes større virksomheder med ønske om at støtte ungdoms- og elitearbejdet indenfor idrætten, men uden behov for netværksdelen.

Afslutningsvis roste Lars Hilliger på bestyrelsens vegne Benny Würtz for det store og værdifulde arbejde, som Benny fortsat udfører i foreningen.

 

 ---oo0oo---
 

Da der herefter ikke var flere punkter til behandling, takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

 

Som dirigent:

 

Lars Hilliger

bottom of page