top of page

                        Generalforsamlingsreferat for 2012

 

Referat af ordinær generalforsamling i Team Rudersdal

 

                        Mandag, den 19. marts 2012

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder redegørelse for aktuelle støttede aktiviteter.

3. Aflæggelse af årsrapport, godkendelse heraf samt beslutning om decharge for bestyrelse.

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af medlemskontingent for 2013.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af revisor.

7. Forslag fra bestyrelsen vedrørende fremtidig uddeling af elitestøtte i samarbejde med Rudersdal Kommune.

8. Eventuelt.

 

Ad 1 – Valg af dirigent.

Foreningens formand Lars Hilliger bød velkommen til Team Rudersdals ordinære generalforsamling og oplyste, at bestyrelsen indstillede samme som dirigent på generalforsamlingen.

Da der ikke var andre kandidater, konstateredes Lars Hilliger valgt som dirigent.

Dirigenten gennemgik herefter formalia og konstaterede, at generalforsamlingen var gyldig indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende.


Ad 2 - Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder redegørelse for aktuelle støttede aktiviteter.

Foreningens direktør Benny Würtz fremlagde ledelsens beretning for så vidt angår foreningens aktiviteter.

Lars Hilliger fremlagde ledelsens beretning for så vidt angår foreningens elitestøtteordning med Rudersdal Kommune, samt redegjorde for foreningens medlemssituation.

Det oplystes i den forbindelse, at bestyrelsen i 2012 blandt andet vil have fokus på at forsøge at tiltrække yderligere medlemmer til foreningen, hvilket der allerede er sat initiativer i gang for at forsøge at sikre.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning uden spørgsmål eller kommentarer.

 

Ad 3 - Aflæggelse af årsrapport, godkendelse heraf samt beslutning om decharge for bestyrelsen.

Peter W. Ø. Larsen gennemgik foreningens årsrapport.

På baggrund af en kommentar fra et medlem drøftedes det, hvorvidt foreningens nuværende egenkapital kan anses for værende af forsvarlig størrelse.

Bestyrelsen redegjorde for dens overvejelser i den forbindelse, herunder at man fra bestyrelsens side kan regulere på størrelsen af elitestøtten, hvis der skulle opstå behov herfor. Generalforsamlingen erklærede sig enig med bestyrelsen i, at egenkapitalens størrelse således anses for værende forsvarlig.

Da der i øvrigt ikke var kommentarer eller spørgsmål til årsrapporten, blev denne efterfølgende anset for godkendt af generalforsamlingen, ligesom beslutning om decharge for bestyrelsen blev konstateret vedtaget.

 

Ad 4 - Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af medlemskontingent 2013.

Bestyrelsen fremlagde forslag om fastholdelse af størrelsen af foreningens kontingent på kr. 17.500,00 + moms med virkning pr. 1. januar 2013.

Da der hverken var kommentarer eller spørgsmål, blev forslaget om kontingentstørrelsen for 2013 anset som enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Lars Hilliger gennemgik herefter det fremsendte udkast til budget for 2012, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.

 

Ad 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Lars Hilliger oplyste, at Peter W.Ø. Larsen ikke ønskede genvalg til bestyrelsen efter mange års tro deltagelse og takkede ham for det gode arbejde i bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog herefter nyvalg af Peter Lind fra Ecoteam samt genvalg af den resterende siddende bestyrelse.

 

Da ingen yderligere kandidater meldte sig blev forslaget vedtaget enstemmigt og med alle stemmer, således at foreningens bestyrelse består af:

Lars Ole Frederiksen, Robotek Gruppen A/S

Jens Wessberg, Jens Wessberg Rådgivende Ingeniørfirma ApS

Anders Kloppenborg, Birkerød Gymnasium

Peter Lind, EcoTeam

Jens Just, JT3 Klima A/S og

Lars Hilliger, Advice Advokatfirma

 

Ad 6 - Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog nyvalg af Peter W.Ø. Larsen, Deloitte, som Team Rudersdals revisor.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

 

Ad 7 - Forslag fra bestyrelsen vedrørende fremtidig uddeling af elitestøtte i samarbejde med Rudersdal Kommune.

Bestyrelsen anmodede generalforsamlingen om at stemme for nedenstående forslag:

”Bestyrelsen foreslår, at foreningens uddeling til eliteidrætten fortsat og indtil videre sker i samarbejde med Rudersdal Kommune..”

Lars Hilliger motiverede forslaget og redegjorde kort for det igangværende arbejde med elitestøtten for 2012

Forslaget blev herefter enstemmigt og med alle stemmer godkendt af generalforsamlingen.

 

Ad 8 – Eventuelt

Et medlem udtrykte ros til foreningen for arrangementer af høj kvalitet og med god deltagelse.

Endvidere uddeltes ros til det etablerede elitestøttesamarbejde.

Bestyrelsen blev desuden opfordret til at overveje, om der med udbytte kan udviklet/tilbydes associerede medlemskaber med begrænset ”socialt” indhold. Sådanne medlemskaber vil eksempelvis kunne tilbydes større virksomheder med ønske om at støtte ungdoms- og elitearbejdet indenfor idrætten, men uden behov for netværksdelen.

Afslutningsvis roste Lars Hilliger på bestyrelsens vegne Benny Würtz for det store og værdifulde arbejde, som Benny fortsat udfører i foreningen.

 

 ---oo0oo---
 

Da der herefter ikke var flere punkter til behandling, takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

 

Som dirigent:

 

Lars Hilliger

bottom of page