top of page

                        Generalforsamlingsreferat 2010

 

Referat af ordinær generalforsamling i Team Rudersdal

 

                        Onsdag, den 23. marts 2011

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder redegørelse

         for aktuelle støttede aktiviteter.

3.      Aflæggelse af årsrapport, godkendelse heraf samt beslutning om decharge for bestyrelse.

4.      Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende

         regnskabsår.

5.      Forslag fra medlemmer.

6.      Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder fastsættelse af antallet af bestyrelses-

         medlemmer.

7.      Valg af revisor.

8.      Forslag fra bestyrelsen vedrørende fremtidig uddeling af elitestøtte i samarbejde med

         Rudersdal Kommune.

9.      Eventuelt.

 

Ad 1 – Valg af dirigent.

Foreningens formand Lars Hilliger bød velkommen til Team Rudersdals ordinære generalforsamling og oplyste, at bestyrelsen indstillede samme som dirigent på generalforsamlingen.

Da der ikke var andre kandidater, konstateredes Lars Hilliger valgt som dirigent.

Dirigenten gennemgik herefter formalia og konstaterede, at generalforsamlingen var gyldig indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende.

 

Ad 2 - Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder redegørelse for aktuelle støttede aktiviteter.

Foreningens direktør Benny Würtz fremlagde ledelsens beretning og redegjorde for støttede aktiviteter.

Generalforsamlingen drøftede herefter kort foreningens kommende år, herunder mulighederne for øget profilering af foreningens medlemmer, hvilket Lars Hilliger oplyste er et af de punkter, som bestyrelsen arbejder med.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning uden yderligere spørgsmål eller kommentarer.

 

Ad 3 - Aflæggelse af årsrapport, godkendelse heraf samt beslutning om decharge for bestyrelsen.

Peter W. Ø. Larsen gennemgik foreningens årsrapport.

På baggrund af en kommentar fra et medlem noterede bestyrelsen sig, at der fremover på foreningens ordinære generalforsamling ønskes fremlagt et budget for det kommende år

Da der i øvrigt ikke var kommentarer eller spørgsmål til årsrapporten, blev denne efterfølgende anset for godkendt af generalforsamlingen, ligesom beslutning om decharge for bestyrelsen blev konstateret vedtaget.

 

Ad 4 - Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår.

Bestyrelsen fremlagde forslag om fastholdelse af størrelsen af foreningens kontingent på kr. 17.500,00 + moms med virkning pr. 1. januar 2012.

Da der hverken var kommentarer eller spørgsmål, blev forslaget om kontingentstørrelsen for 2012 anset som enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

 

Ad 5 - Forslag fra medlemmer.

Dirigenten oplyste, at der ikke indenfor den i vedtægterne fastsatte frist var indkommet forslag til behandling.

 

Ad 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Lars Hilliger oplyste, at Mette Lytzen ikke ønskede genvalg til bestyrelsen og takkede hende for hendes arbejde i bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog herefter nyvalg af Lars Ole Frederiksen fra Robotek Gruppen A/S samt genvalg af den resterende siddende bestyrelse.

Da ingen yderligere kandidater meldte sig blev forslaget vedtaget enstemmigt og med alle stemmer, således at foreningens bestyrelse består af:

 

Lars Ole Frederiksen, Robotek Gruppen A/S

Jens Wessberg, Jens Wessberg Rådgivende Ingeniørfirma ApS

Anders Kloppenborg, Birkerød Gymnasium

Peter W.Ø. Larsen, Deloitte

Jens Just, JT3 Klima A/S og

Lars Hilliger, Advice Advokatfirma

 

Ad 7 - Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Peter Lind, Eco-Team, som Team Rudersdals revisor.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

 

Ad 8 - Forslag fra bestyrelsen vedrørende fremtidig uddeling af elitestøtte i samarbejde med Rudersdal Kommune.

Bestyrelsen anmodede generalforsamlingen om at stemme for nedenstående forslag om bemyndigelse:

”Bestyrelsen bemyndiges til at videreføre samarbejdet med Rudersdal Kommune vedrørende elitestøtte i 2012 på baggrund af erfaringer opnået i forbindelse med det igangværende pilotprojekt for 2011.”

Lars Hilliger motiverede forslaget og redegjorde kort for det igangværende pilotprojekt for 2011.

Forslaget blev herefter enstemmigt og med alle stemmer godkendt af generalforsamlingen.

 

Ad 9 – Eventuelt

Der fremkom intet til behandling.

 

---oo0oo---

  

Da der herefter ikke var flere punkter til behandling, takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

 

Som dirigent:

 

Lars Hilliger

bottom of page