top of page

                        Generalforsamlingsreferat 2009

 

Referat af ordinær generalforsamling i Team Rudersdal

 

                        Torsdag, den 25. marts 2010

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

 

1.   Valg af dirigent.

2.   Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder redegørelse

      for aktuelle støttede aktiviteter.

3.   Aflæggelse af årsrapport, godkendelse heraf samt beslutning om decharge for bestyrelse.

4.   Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende

      regnskabsår.

5.   Forslag fra medlemmer.

6.   Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder fastsættelse af antallet af

      bestyrelsesmedlemmer.

7.   Valg af revisor.

8.   Forslag fra bestyrelsen vedrørende fremtidig uddeling af elitestøtte i samarbejde med

      Rudersdal Kommune.

9.   Eventuelt.

 

Ad 1 – Valg af dirigent

Foreningens formand Lars Hilliger (LH) bød velkommen til Team Rudersdals ordinære generalforsamling og oplyste, at bestyrelsen indstillede samme som dirigent på generalforsamlingen.

Da der ikke var andre kandidater, konstateredes Lars Hilliger valgt som dirigent.

Dirigenten gennemgik herefter formalia og konstaterede, at generalforsamlingen var gyldig indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende.

20 medlemmer var repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 2 ved fuldmagt.

 

Ad 2 - Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder redegørelse for aktuelle støttede aktiviteter

LH redegjorde for bestyrelsens overvejelser og baggrunden for ansættelsens af Benny Würtz (BW) som direktør. Endvidere udtrykte LH på vegne bestyrelsen stor ros til BW for hans store indsats for foreningen.

BW gennemgik herefter ledelsens beretning og redegjorde for aktuelle støttede aktiviteter. Endvidere redegjorde BW for de kommende planlagte arrangementer.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning uden spørgsmål eller kommentarer.

 

Ad 3 - Aflæggelse af årsrapport, godkendelse heraf samt beslutning om decharge for bestyrelsen

Selskabets revisor, Peter Lind, gennemgik foreningens årsrapport.

Da der hverken var spørgsmål eller kommentarer blev årsrapporten efterfølgende anset for godkendt af generalforsamlingen, ligesom beslutning om decharge for bestyrelsen blev konstateret vedtaget.

 

Ad 4 - Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår

Peter Lind gennemgik det af bestyrelsen udarbejdede budgetforslag samt bestyrelsens forslag til fastsættelse af foreningens kontingent til kr. 17.500,00 + moms med virkning pr. 1. januar 2011.

Da der hverken var kommentarer eller spørgsmål, blev budgetforslaget samt forslaget om kontingentstørrelsen for 2011 anset som enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

 

Ad 5 - Forslag fra medlemmer

Dirigenten oplyste, at der ikke indenfor den i vedtægterne fastsatte frist var indkommet forslag til behandling.

 

Ad 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer

LH oplyste, at Tina Stålung ikke ønskede genvalg til bestyrelsen og takkede hende for hendes store arbejde i bestyrelsen, såvel som formand som i egenskab af menigt medlem.

Bestyrelsen foreslog herefter genvalg af den resterende siddende bestyrelse samt opfordrede eventuelle interesserede medlemmer til at melde sig til den ”ledige” plads.

Da ingen yderligere kandidater meldte sig blev forslaget vedtaget enstemmigt og med alle stemmer, således at foreningens bestyrelse består af:

 

Jens Wessberg, Jens Wessberg Rådgivende Ingeniørfirma ApS

Anders Kloppenborg, Birkerød Gymnasium

Mette Lytzen, Stjerne Personale

Peter W.Ø. Larsen, Deloitte

Jens Just, JT3 Klima A/S og

Lars Hilliger, Advice Advokatfirma

 

Ad 7 - Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af Peter Lind, Eco-Team, som Team Rudersdals revisor.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

 

Ad 8 - Forslag fra bestyrelsen vedrørende fremtidig uddeling af elitestøtte i samarbejde med Rudersdal Kommune

 

Bestyrelsen anmodede generalforsamlingen om at stemme for nedenstående forslag om bemyndigelse:

”Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til indenfor følgende overordnede rammer at samarbejde med Rudersdal Kommune samt eventuel en eller flere nabokommuner om etablering og anvendelse af en elitestøttestruktur:

 

- Team Rudersdal anvender følgende beløb til støtte via strukturen:

o    1-30 medlemmer: kr. 6.000,00 pr. medlem

o    31-40 medlemmer: kr. 6.500,00 pr. medlem, samt

o    41 - ?? medlemmer: kr. 7.500,00 pr. medlem.

 

Antallet af betalende medlemmer i 2010 er afgørende for beregningen af ovenstående til brug for elitestøtteordningen for 2011 og så fremdeles.

Det er en forudsætning for Team Rudersdals involvering i elitestøttestrukturen, at Rudersdal Kommunes støttebeløb ikke reduceres i forhold til 2010-niveauet: kr. 200.000,00.

Til varetagelse af elitestøttestrukturen etableres en selvstændig organisation, hvor Team Rudersdal har adgang til at være repræsenteret med stemmeret.

Det er en udtrykkelig forudsætning for Team Rudersdal deltagelse i elitestøttestrukturen, at det af Team Rudersdal ydede elitestøttebeløb anvendes direkte til støtteuddelinger.”

LH motiverede forslaget og redegjorde for bestyrelsens vurdering af den skitserede models fordele og ulemper i forhold til den nuværende uddelingsmodel.

Forslaget og den skitserede model drøftedes, i hvilken forbindelse enkelte medlemmer oplyste, at de var bekymrede for, om TR i forhold til Rudersdal Kommune fortsat kunne fremstå som stærkt og selvstændigt ”brand” eller om man i stedet risikerede at blive ”opslugt” af kommunen i forbindelse med samarbejdet.

Desuden drøftede blandt andet spørgsmålet om, i hvor mange år man ville forpligte sig overfor kommunen.

Bestyrelsen oplyste, at man var sig bevidst om, at TR som selvstændig forening og selvstændigt brand har en stor værdi, som man skal være sig bevidst om at beskytte og udvikle.

Endvidere oplyste bestyrelsen, at man ikke formelt vil forpligte TR til et mangeårigt samarbejde på de skitserede vilkår, men at det ikke desto mindre er bestyrelsen forhåbning, at det skitserede samarbejde til gavn for alle parter vil kunne fortsættes og videreudvikles mange år fremover.

Forslaget blev herefter enstemmigt og med alle stemmer godkendt af generalforsamlingen.

 

Ad 9 – Eventuelt

Jesper Hvitved opfordrede bestyrelsen til at gennemgå og opdatere foreningens skiltning mv. i de kommunale haller, samt til om muligt at få opsat flere skilte mv.

 

---oo0oo---

 

Da der herefter ikke var flere punkter til behandling, takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

 

Som dirigent:

 

Lars Hilliger

bottom of page